Naše službyServis zařízení na zásobování požární vodou

Kontroly zařízení na zásobování požární vodou jsou prováděny na základě oprávnění vystaveného akreditovaným zkušebním ústavem ve smyslu právních předpisů o požární ochraně a dle ČSN 730873.

 • Roční provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou s vystavením příslušného protokolu o provedené kontrole
 • Kontroly zařízení na zásobování požární vodou před jeho předáním do užívání s vystavením příslušné zprávy ke kolaudaci
 • Měření průtoku odběrných míst požární vody
 • Opravy odběrných míst požární vody (nástěnné, podzemní i nadzemní hydranty)
 • Tlakové zkoušky nezavodněných požárních potrubích
 • Výroba a instalace pevných sacích potrubí u požárních nádrží
 • Prodej a instalace hadicových systémů, hydrantových skříní, ventilů, požárních hadic a proudnic

Servis hasicích přístrojů

 • Roční kontroly přenosných a pojízdných hasicích přístrojů
 • Dílenské kontroly a zkoušky přenosných a pojízdných hasicích přístrojů
 • Plnění hasicích přístrojů po jejich použití
 • Výpočet minimální potřeby hasicích přístrojů
 • Vypracování návrhu na rozmístění hasicích přístrojů, na základě minimální potřeby a dle druhů odpovídající vhodnosti použití
 • Prodej hasicích přístrojů. Nákup možný v naší prodejně nebo na objednávku a jejich dodání na místo určené odběratelem
 • Instalace hasicích přístrojů – dodávky na klíč
 • Prodej příslušenství k hasicím přístrojům jako jsou, držáky a autodržáky HP, plastové i ocelové skříňky na HP.

Služby v oblasti požární bezpečnosti staveb

 • Protipožární podhledy a přímé obklady
 • Požární bezpečnost pro ocelové sloupy a nosníky
 • Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů
 • Protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy
 • Protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů
 • Nosné a nenosné protipožární stěny (s i bez nosné konstrukce)
 • Požární bezpečnost těsnění spár a dilatačních spár
 • Požární bezpečnost vzduchotechnického vedení, vedení pro odvod kouře
 • Protipožární utěsnění prostupů odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení přes požárně dělící konstrukce
 • Protipožární instalační kanály pro elektrokabely, kabelové kanály
 • Protipožární přepážky pro elektrokabely a vedení ve stropech a stěnách
 • Montáž protipožárních prosklených stěn a uzávěrů
 • Dodání a montáž revizních dvířek v požadovaných rozměrech a požární odolnosti.

Obchodní činnost E – shop

 • Hasicí přístroje
 • Hadicové systémy, hydranty, příslušenství
 • Havarijní soupravy
 • Autonomní hlásiče požáru, detektory CO a hořlavých plynů
 • Požárně bezpečnostní značení
 • Protipožární dveře
 • Vybavení pro hasiče
 • zásahové a sportovní hadice
 • zásahové a sportovní přilby
 • Zásahové obleky
 • Svítilny
 • Prostředky pro požární sport

Technicko organizační činnost v oboru PO

Naše společnost nabízí zabezpečování plnění povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně, zejména zákona č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhl. MV č.246/2001 Sb. Dle potřeb našich klientů nabízíme provedení dílčích činností, případně komplexní zajištění požární ochrany u právnické nebo podnikající fyzické osoby.

NABÍZÍME:

 • Vypracování nestranné analýzy na úroveň zabezpečování povinností vyplývající z právních předpisů požární ochrany u Vaší společnosti. Na základě této analýzy můžeme pro Vás stanovit ekonomicky nejvýhodnější řešení zjištěných nedostatků
 • Provedení zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí
 • Dle požárního nebezpečí Vámi provozovaných činností, vypracujeme pro Vás stanovenou dokumentaci PO vč. stanovení podmínek požárně bezpečnosti, požárních řádů, organizaci zabezpečení požární ochrany, dokumentaci zdolávání požáru, dokumentaci o školení a odborné přípravě zaměstnanců, evakuační plány atd., vše v míře a rozsahu odpovídajícím požadavkům právních úpředpisů o PO
 • Pro činnosti resp. objekty s vysokým požárním nebezpečím vypracujeme příslušné posouzení požárního nebezpečí
 • V souladu s požadavky právních předpisů o PO, zabezpečíme pro vás smluvní plnění povinností na úseku požární ochrany, vyžadující odbornou způsobilost v oboru PO (dokumentace PO – zpracování, vedení, aktualizace; Kontrolní činnost, školení – odborná příprava o PO atd.)
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Činnost autorizovaného technika požární bezpečnosti staveb, vypracování požárně bezpečnostního řešení