Dobrý den,

 

vítám Vás na stránkách

naší společnosti a doufám,

že zde naleznete to,

co právě hledáte.

 

 

Pavel Bábík
jednatel    

header

 

co clanekco clanek

detektor co 3detektor co 3

Naše služby

Aktualizace: 25. Září 2012 | počet přečtení: 5380

Naše firma se zabývá širokou škálou služeb v oblasti požární ochrany. Zde vám přinášíme jejich souhrn a podrobný popis.

Servis hasicích přístrojů

 • Roční kontroly přenosných a pojízdných hasicích přístrojů
 • Dílenské kontroly a zkoušky přenosných a pojízdných hasicích přístrojů
 • Plnění hasicích přístrojů po jejich použití
 • Výpočet minimální potřeby hasicích přístrojů
 • Vypracování návrhu na rozmístění hasicích přístrojů, na základě minimální potřeby a dle druhů odpovídající vhodnosti použití
 • Prodej hasicích přístrojů. Nákup možný v naší prodejně nebo na objednávku a jejich dodání na místo určené odběratelem
 • Instalace hasicích přístrojů - dodávky na klíč
 • Prodej příslušenství k hasicím přístrojům jako jsou, držáky a autodržáky HP, plastové i ocelové skříňky na HP.

Servis zařízení na zásobování požární vodou

Kontroly zařízení na zásobování požární vodou jsou prováděny na základě oprávnění vystaveného akreditovaným zkušebním ústavem ve smyslu právních předpisů o požární ochraně a dle ČSN 730873.


PROVÁDÍME:

 • Roční provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou s vystavením příslušného protokolu o provedené kontrole
 • Kontroly zařízení na zásobování požární vodou před jeho předáním do užívání s vystavením příslušné zprávy ke kolaudaci
 • Měření průtoku odběrných míst požární vody
 • Opravy odběrných míst požární vody (nástěnné, podzemní i nadzemní hydranty)
 • Tlakové zkoušky nezavodněných požárních potrubích
 • Výroba a instalace pevných sacích potrubí u požárních nádrží
 • Prodej a instalace hadicových systémů, hydrantových skříní, ventilů, požárních hadic a proudnic

Technicko organizační činnost v oboru PO

Naše společnost nabízí zabezpečování plnění povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně, zejména zákona č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhl. MV č.246/2001 Sb. Dle potřeb našich klientů nabízíme provedení dílčích činností, případně komplexní zajištění požární ochrany u právnické nebo podnikající fyzické osoby.

NABÍZÍME:
 • Vypracování nestranné analýzy na úroveň zabezpečování povinností vyplývající z právních předpisů požární ochrany u Vaší společnosti. Na základě této analýzy můžeme pro Vás stanovit ekonomicky nejvýhodnější řešení zjištěných nedostatků.
 • Provedení zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí.
 • Dle požárního nebezpečí Vámi provozovaných činností, vypracujeme pro Vás stanovenou dokumentaci PO vč. stanovení podmínek požárně bezpečnosti, požárních řádů, organizaci zabezpečení požární ochrany, dokumentaci zdolávání požáru, dokumentaci o školení a odborné přípravě zaměstnanců, evakuační plány atd., vše v míře a rozsahu odpovídajícím požadavkům právích úpředpisů o PO,
 • Pro činnosti resp. objekty s vysokým požárním nebezpečím vypracujeme příslušné posouzení požárního nebezpečí,
 • V souladu s požadavky právních předpisů o PO, zabezpečíme pro vás smluvní plnění povinností na úseku požární ochrany, vyžadující odobornou způsobilost v oboru PO (dokumentace PO – zpracování, vedení, aktualizace; Kontrolní činnost, školení – odborná příprava o PO atd.)
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Činnost autorizovaného technika požární bezpečnosti staveb, vypracování požárně bezpečnostního řešení

Smluvní plnění povinností na úseku požární ochrany Cílem této služby je umožnit našim klientům, plně se věnovat svým podnikatelským aktivitám s vědomím, že úkoly požární ochrany, které z dané činnosti vyplývají, jsou zabezpečovány na profesionální úrovni a v souladu s ustanoveními předmětně souvisejících právních předpisů. Z důvodu, že náročnost a konkrétní podmínky plnění daných povinností jsou u jednotlivých klientů různé, nabízíme možnost, aby si klient mohl sám zvolit formu trvalé spolupráce s ohledem na náročnost, jeho vlastní možnosti a ekonomickou efektivnost.

Obchodní činnost

PRODÁVÁME:

 • Hasicí přístroje
 • Hadicové systémy, hydranty, příslušenství
 • Havarijní soupravy
 • Autonomní hlásiče požáru a výskytu CO, detektory CO
 • Požárně bezpečnostní značení
 • Vybavení pro hasiče
 • Prostředky pro požární sport

Technicko organizační činnost v oboru BOZP

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik dle zákoníku práce ve smyslu ustanovení § 101 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (identifikace a řízení rizik na pracovišti). Tato dokumentace je zpracována za pomocí software RISCON, který je vyvinutý specialisty s mnoha praktickými zkušenostmi v BOZP. Výstupy RISCON úspěšně používám v praxi, kde mj. jsou prověřovány i při zavádění a udržování výkonnosti systému OHSAS (dle Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - specifikace OHSAS 18001:1999) externími audity.
 • Kategorizace prací dle zákona č. 258 / 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (identifikace zdravotních rizik). Tato dokumentace je komplexně zpracována – od návrhů, přes zajištění měření rizikových faktorů (pokud je legislativně požadováno), projednání návrhů s orgánem ochrany zdraví a konečná aplikace Rozhodnutí včetně opatření na ochranu zdraví do praxe.
 • Zpracování osnov pro školení BOZP zaměstnanců (vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců – specialistů, obsluh strojů, zařízení, dopravy apod.), dokumentování procesu výchovy zaměstnanců a provedení školení zaměstnanců. V této souvislosti zpracování Bezpečnostních instrukcí, které na pracovištích zařízení, strojů, technologie apod. požaduje legislativa (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a související).
 • Zpracování seznamu (interní směrnice) poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků a způsobu jejich používání. Zavedení údržby a péče o OOPP (praní, čištění, opravy, výměny … z certifikovaným dodavatelem těchto služeb na základě výběru klienta).
 • Zpracování interních dokumentů BOZP (provozní řády, technologické postupy, metodické pokyny apod.) a dalších organizačních směrnic dle charakteru a rozsahu činností u klienta.
 • Kontrolní a metodická činnost na všech pracovištích včetně hygieny.
 • Zajištění kontrola vyhrazených i nevyhrazených technických zařízení u osoby oprávněné (revize elektro, plyn, tlakové zařízení, zdvihací zařízení …), vytvoření lhůtníků revizí, kontrol a prověrek.
 • Opatření pro případ mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců) – tj. zpracování příslušné dokumentace .
 • Zprostředkování a zajištění spolupráce se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči, zpracování příslušné dokumentace, lhůtníků a formulářů.
 • Školení zaměstnanců v poskytování první pomoci včetně praktické ukázky (el.proudem, při popáleninách, při omrzlinách, při zlomeninách a jiných, při činnostech ve výškách, při poranění kloubů a kostí, při krvácení, při tonutí, při dopravních a obdobných nehodách, při hromadných úrazech atd.), při školení provádění praktického nácviku za pomocí resuscitační loutky, nácvik obvazové techniky, transport raněných apod., shlédnutí výukové kazety. Celá tato problematika je v souladu s evropskou legislativou „Standardy první pomoci“.
 • Vybavení lékárniček na pracovištích (druhy lékárniček, jejich umístění atd.) s ohledem na vyskytující se rizika, vypracování způsobu jejich doplňování a kontrol obsahu (expirační doby, dostatečný počet materiálu apod.).

Služby v oblasti požární bezpečnosti staveb

 

Protipožární ucpávky, obklady atd.- systém PROMAT

 • Protipožární podhledy a přímé obklady
 • Požární bezpečnost pro ocelové sloupy a nosníky
 • Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů
 • Protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy
 • Protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů
 • Nosné a nenosné protipožární stěny (s i bez nosné konstrukce)
 • Požární bezpečnost těsnění spár a dilatačních spár
 • Požární bezpečnost vzduchotechnického vedení, vedení pro odvod kouře
 • Protipožární utěsnění prostupů odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení přes požárně dělící konstrukce
 • Protipožární instalační kanály pro elektrokabely, kabelové kanály
 • Protipožární přepážky pro elektrokabely a vedení ve stropech a stěnách
 • Montáž protipožárních prosklených stěn a uzávěrů
 • Dodání a montáž revizních dvířek v požadovaných rozměrech a požární odolnosti.

 

Protipožární nátěry ocelových konstrukcí do požární odolnosti až R 90

Protipožární nátěry pro navýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí o 15 – 20 minut nebo zatřídění materiálu do třídy hořlavosti B.

Nenašli jste to, co jste hledali?

Pokud jste v našem e-shopu Vámi hledané zboží nenašli, neváhejte a obraťte se na nás s Vaší poptávkou.
Pokusíme se Vám poptávané zboží nabídnout.

 

Není uvedena cena?
 1. Pokud u některého z produktů není uvedena jeho cena, můžete si ji vyžádat pomocí tohoto formuláře.
 2. Produkt:
  Neplatný vstup
 3. Vaše jméno:
  Neplatný vstup
 4. Váš email:(*)
  Neplatný email